Praca

Praca

MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
 
ASYSTENT MUZEALNY
W DZIALE HISTORII I KULTURY MATERIALNEJ GÓRNICTWA

ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:
·         prowadzenie prac badawczych dotyczących problematyki historycznej krakowskich żup solnych, przemysłu solnego w Polsce i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem miast Wieliczki i Bochni oraz z zakresu kultury materialnej i techniki górniczej w kopalniach soli Wieliczki i Bochni
·         wykonywanie autorskich i zespołowych opracowań naukowych oraz ich publikowanie w formie artykułów drukowanych, referatów naukowych i popularnonaukowych
·         przygotowywanie scenariuszy wystaw czasowych i ich realizacja
·         opracowywanie eksponatów ze zbiorów techniki górniczej i kartografii
·         współpraca z kopalnią soli Bochni i Wieliczki w zakresie dokumentowania problematyki historyczno-konserwatorskiej wyrobisk kopalni
·         współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie obsługi imprez muzealnych
·         uczestniczenie w działalności edukacyjnej i obsłudze zwiedzających w Muzeum

WYMAGANIA:

·         wykształcenie: wyższe, związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów oraz profilem Działu Historii i Kultury Materialnej Górnictwa (historia, górnictwo, geologia)
·         znajomość języka obcego (niemieckiego lub angielskiego)
·         umiejętność pracy w zespole
·         sumienność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista

WARUNKI PRACY:

·         zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury
·         zatrudnienie w ramach umowy o pracę
·         wymiar zatrudnienia: pełny etat

WYMAGANE DOKUMENTY, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

·         CV
·         list motywacyjny
·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
·         zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty

Prosimy o zawarcie w liście motywacyjnym oraz w  CV klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce,  ul. Daniłowicza 12,  32-020 Wieliczka, w Dziale Pracowniczym pok. 102  lub drogą elektroniczną na adres: m.kalemba@muzeum.wieliczka.pl, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 listopada 2022r. z dopiskiem : „Oferta pracy do Działu Historii i Kultury Materialnej Górnictwa”.
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji do Działu Historii i Kultury Materialnej Górnictwa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Praktyki studenckie

Oferta praktyk w MŻKW jest skierowana do studentów uczelni wyższych.

Co jest potrzebne do odbycia praktyk?
  • zgoda uczelni na odbycie praktyki,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Jakie dokumenty należy złożyć w Dziale Pracowniczym  MŻKW?
  • podanie w sprawie przyjęcia na praktykę,
  • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni potwierdzającego status studenta,
  • program praktyki.

Regulamin praktyk znajduję się tutaj: Regulamin Praktyk

Regulamin praktyk studenckich

Wolontariat

Aktualnie Muzeum nie poszukuje wolontariuszy.