Praca

Praca

Aktualnie Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce nie posiada wolnych etatów.

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, zobowiązującym Muzeum do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zgodnie zasadami zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, jak również do zbierania danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne były wyłącznie odpowiedzią na aktualne oferty pracy oraz oferty odbycia praktyk w Muzeum. W związku z powyższym prosimy, aby przy składaniu ww. dokumentów w sposób jednoznaczny została przez Państwa potwierdzona ww. okoliczność poprzez:
a) w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wskazanie w tytule wiadomości:
„Oferta dotycząca pracy na stanowisku:……………………………..
Oferta dotycząca odbycia praktyki/wolontariatu……………………….”.
b) w przypadku składania dokumentów osobiście w dziale pracowniczym Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce – złożenie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie zatytułowanej
„Oferta dotycząca pracy na stanowisku:…………………………
Oferta dotycząca odbycia praktyki/wolontariatu…………………..”.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że w sytuacji, w której przesyłane lub składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne nie będą dotyczyć aktualnych ofert pracy w Muzeum:
a) w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wszelkie wiadomości e-mail zawierające takie dokumenty będą usuwane,
b) w przypadku składania dokumentów osobiście w dziale pracowniczym Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce – dokumenty nie będą przyjmowane przez dział pracowniczy.

Praktyki studenckie

Oferta praktyk w MŻKW jest skierowana do studentów uczelni wyższych.

Co jest potrzebne do odbycia praktyk?
  • zgoda uczelni na odbycie praktyki,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Jakie dokumenty należy złożyć w Dziale Pracowniczym  MŻKW?
  • podanie w sprawie przyjęcia na praktykę,
  • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni potwierdzającego status studenta,
  • program praktyki.

Regulamin praktyk znajduję się tutaj: Regulamin Praktyk

Regulamin praktyk studenckich

Wolontariat

Muzeum poszukuje wolontariuszy do Działu Edukacji. Osobom zainteresowanym proponujemy pełnienie roli asystenta edukatora muzealnego. Do obowiązków wolontariusza należała będzie pomoc przy organizacji  i realizacji oferty edukacyjnej w Zamku Żupnym i  w Muzeum na III poziomie kopalni soli:

  • Mama, Tata i Ja 
  • Noc Muzeów  
  • Lato w Muzeum (lipiec, sierpień)

Ofertę kierujemy do osób pełnoletnich, z którymi podpiszemy Porozumienie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Edukacji , tel. 12 289 16 33.