Polityka prywatności

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które służą:

 • Realizacji postanowień umowy o pracę
 • Realizacji postanowień umowy cywilnoprawnej
 • Realizacji praw majątkowych po zmarłym pracowniku
 • Realizacji procesu rekrutacji
 • Wykonaniu postanowień umowy o świadczenie usług z podwykonawcą zależnym
 • Realizacji postanowień umowy z kontrahentem
 • Realizacji  żądania władzy publicznej (egzekucja, zajęcia, itp.)
 • Przetwarzaniu danych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (wynikające z przepisów prawa)
 • Profilaktyce zdrowotnej lub medycyny pracy do oceny zdolności pracownika do pracy
 • Przetwarzaniu za zgodą osoby której te dane dotyczą
 • Przetwarzaniu danych pochodzących ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu
 • Przetwarzaniu danych pozyskiwanych w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i emailowych
 • Przetwarzaniu niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 • Przetwarzaniu  niezbędnemu w celu dochodzenia praw przed sądem
 

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO- w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 
W świetle powyższego informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenie kampanii reklamowej swojej działalności i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne.

Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora ograniczeniu przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.