Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 12 289 16 11
Fax: +48 122783028
e-mail: sekretariat@muzeum.wieliczka.pl

Adres korespondencyjny:
ul. Daniłowicza 12 32-020 Wieliczka

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22. Strona https://muzeum.wieliczka.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Zamieszczone na stronie niektóre informacje, filmy i zdjęcia, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MŻKW. Data sporządzenia deklaracji: 2020-10-22. Data aktualizacja deklaracji 2024-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Skróty klawiaturowe: Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Gawrońska  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 289 16 33 lub pisząc SMS na numer +48 781 401 586. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. m.gawronska@muzeum.wieliczka.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do https://www.rpo.gov.pl


Ułatwienia na stronie:

• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

• informacje o działalności Muzeum w różnych formach przekazu (język łatwy do czytania, nagranie MP3, PJM, opis alternatywny zdjęć)

•nagłówki

•mapa strony


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA SIEDZIBY MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA:

• Zamek Żupny przy ul. Zamkowej 8 

• Ekspozycja na III poziomie kopalni soli, 135 m. pod ziemią

• Zabytkowy budynek przy ul. Daniłowicza 12

• Budynek przy ul. Park Kingi 6

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowy opis poszczególnych lokalizacji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce w zakresie dostępności architektonicznej:


Ekspozycja w Zamku Żupnym przy ulicy Zamkowej 8. 

Udogodnienia:

Do Zamku prowadzi miejski chodnik z płyt betonowych oraz z kostki brukowej. Przed bramą główną Zamku znajduje się przejście dla pieszych z obniżonymi krawężnikami, ale bez sygnalizacji świetlnej. Teren wokół Zamku wyłożony jest kostką brukową. W niektórych miejscach występuje duży kąt nachylenia terenu. Zamek nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi. Na dziedzińcu przygotowane są ławki do odpoczynku. Znajduje się też ścieżka dotykowa prowadząca do najważniejszych miejsc - wejść, baszty, szybu poszukiwawczego oraz makiety Zamku wykonanej z brązu z opisami w piśmie Braille’a dostępnej dla wszystkich zwiedzających. Kasa zlokalizowana jest wewnątrz Zamku Północnego. Obok kasy znajduje się szatnia. Dla turystów w sezonie wiosenno/letnim otwarta do zwiedzania jest również zabytkowa baszta oraz szyb poszukiwawczy. Do obu tych miejsc prowadzą schody.

Kompleks zamkowy – to trzy zabytkowe budynki: Zamek Środkowy, Zamek Północny i Zamek Południowy. Dla turystów udostępnione są wystawy w Zamku Środkowym i Północnym. Jest możliwość wejścia do budynków i na dziedziniec z psem asystującym.

Zamek Środkowy jest budynkiem zabytkowym, aktualnie niedostosowanym dla osób poruszających się na wózkach lub z problemami w poruszaniu się. Wystawy mieszczą się na 3 piętrach, do których prowadzą schody. Toaleta dla zwiedzających znajduje się w piwnicach zamkowych. Nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Obok niej znajduje się szatnia. W niektórych salach muzealnych, ze względu na charakter wystawy panuje półmrok. Eksponaty umieszczone są w gablotach. Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i słowny – tablice informacyjne, osoba pracownika.

Zamek Północny-jest budynkiem zabytkowym po generalnym remoncie. Wystawy mieszczą się na parterze budynku i na pierwszym piętrze. Sale edukacyjne znajdują się na poziomie -1. Na wystawy na pierwszym piętrze oraz do poziomu -1 można się dostać windą. Zainstalowane zostały również platformy podłogowe na parterze umożliwiające zwiedzanie na wózkach. Toalety dla turystów, w tym również toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie -1. Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i słowny – tablice informacyjne, osoba pracownika.


Ekspozycja Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Kopalni Soli.

Udogodnienia:


Na ekspozycję muzealną zjeżdża się windą górniczą w szybie Regis lub w szybie Daniłowicza. Zachowana jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych – wolna od barier poziomych i pionowych. Nie ma progów. Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń kopalni co najmniej w sposób wizualny i słowny – tablice informacyjne, osoba przewodnika. Na terenie Muzeum znajduje się również jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Jest również możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego na czas zwiedzania. W komorach muzealnych, ze względu na charakter kopalni, panuje półmrok.

Siedziba Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka przy ulicy Daniłowicza 12.

Udogodnienia:

Aktualnie trwa remont budynku.
Wejście do budynku znajduje się z dwóch stron. Do obu wejść prowadzą schody. Korytarze mają odpowiednią szerokość komunikacyjną. Na piętro prowadzą schody. Nie ma windy ani platform. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pod budynkiem znajduje się parking wysypany żwirem, ale bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i słowny - tablice informacyjne, portier.  

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka przy ulicy Park Kingi 6 – pracownie. Udogodnienia:
Wejście do budynku znajduje się z dwóch stron. Przy drzwiach zainstalowany jest kod zabezpieczający wejście dla osób nieuprawnionych. Do obu wejść prowadzą schody. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i słowny - tablice informacyjne, pracownik.

Dodatkowe informacje:
We wszystkich miejscach należących do Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zapewniona jest osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji. W Zamku Środkowym znajduje się materac ewakuacyjny.


Aktualnie trwają duże prace remontowe zabytkowego budynku przy ulicy Daniłowicza 12, uwzględniające zmiany na korzyść dostępności architektonicznej. Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.