Dział Historii i Kultury Materialnej Górnictwa

Dział prowadzi badania naukowe dotyczące historii kopalnictwa soli, rozwoju techniki górniczej oraz technologii warzelnictwa.
Organizuje prace penetracyjne w zabytkowych wyrobiskach kopalń soli w Wieliczce i Bochni. Na podstawie zgromadzonych materiałów inwentaryzacyjnych i źródeł historycznych przygotowuje opracowania w postaci studium historyczno – konserwatorskiego dla prac remontowo – zabezpieczających oraz publikuje artykuły naukowe w periodyku muzealnym „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”. W ramach działu funkcjonuje pracownia konserwacji metalu.

ZBIORY
 • Kartografia (mapy kopalni i miasta)
 • Technika Górnicza (dawne maszyny i narzędzia górnicze, sprzęt oświetleniowy, urządzenia do odwadniania i wentylacji kopalni)

PRACE BADAWCZE
 • historia szybu Regis w Wieliczce (XIV–XXI w.) oraz 22 wyrobisk w rejonie tego szybu na poziomach I – II niższy (komory, podłużnie, poprzecznie, szybiki oraz kaplica św. Kunegundy), udostępnionych do zwiedzania („Trasa górnicza”)
 • rozwój infrastruktury przemysłowej w rejonie szybu św. Kingi w Wieliczce,
 • historia i znaczenie szybu Daniłowicza w kopalni wielickiej (XVII–XXI w.)
 • zabudowa nadszybia Górsko w Wieliczce
 • opracowanie dokumentacyjne (w formie studium historyczno-konserwatorskiego) zabytkowych wyrobisk w kopalni wielickiej: Mirów, Weimar, Smok, Aleksandrowice I i II, Wessel, Gaisruck, Sartory, Rarańcza, Król Saski, Maria Teresa Górna, Maria Teresa V oraz w kopalni bocheńskiej: zespół komór Stanetti; wymienione obiekty przeznaczone zostały do zagospodarowania po przeprowadzeniu prac remontowo-adaptacyjnych
 • podziemne kaplice pod wezwaniem św. Krzyża w komorze Piżmowa i przy podłużni Geramb w kopalni wielickiej
 • mechanizacja transportu w kopalniach Wieliczki i Bochni w latach 1861 -1939
 • analiza historyczna wyrobisk górniczych na poziomach I-IX kopalni wielickiej (w związku z opracowywaniem mapy cyfrowej kopalni, obejmującej wszystkie wyrobiska)
 • dawna sala balowa w komorze Łętów (XIX–XX w.)
 • produkcji soli warzonej w Wieliczce w latach 1913–2003
 • historii kopalni soli w Wieliczce w latach 1939–1996
 • prowadzenia kartoteki nieruchomości salinarnych (XVIII–XX w.)
 • prowadzenia dokumentacji prac górniczych wykonywanych na poziomie August w Kopalni Soli Bochnia
 • nadzoru państwowego nad górnictwem solnym na ziemiach polskich w ujęciu historycznym (XIII–XX w.)
 • opracowanie dokumentacja (tekst, ikonografia, lokalizacja w terenie) do projektu realizowanego przez burmistrza: „Oznaczenie miejsc historycznych szybów górniczych w centrum miasta Wieliczki”
 • urbanistyka i rozwój infrastruktury miasta Wieliczki ze szczególnym uwzględnieniem obiektów górniczych (XVIII–XX w.)

Kontakt

Marek Skubisz – kierownik działu
12 289 16 22
m.skubisz@muzeum.wieliczka.pl

Urszula Mróz
12 289 16 22
u.mroz@muzeum.wieliczka.pl

Mateusz Gil
12 289 16 22
m.gil@muzeum.wieliczka.pl