Dział Archiwum i Biblioteki

Dział Archiwum i Biblioteki gromadzi materiały tworzące Archiwum Zakładowe związane z bieżącą dokumentacją i działalnością oraz Archiwum Historyczne i Bibliotekę.
Zbiory pozyskiwane są poprzez zakupy, udział w aukcjach antykwarycznych oraz na drodze wymiany z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą (m.in. Muzeul Nationel al Bucovinei – Suceava, Náródni Technické Muzeum – Praha, Museo de Ciencias Naturales de Alava – Gasteiz Spain, Kopania Soli – Kaczyka, Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte – Niemcy)

Archiwum Historyczne liczy ponad 4700 woluminów. Zasób ten tworzą dokumenty, rękopisy i bogaty zbiór akt dotyczących działalności Żup Krakowskich i miasta. W ramach działu funkcjonują pracownie konserwacji papieru i introligatorska.

KWERENDA

Zbiory archiwalne i biblioteczne udostępniane są na miejscu w czytelni od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

Osoby chcące przeprowadzić kwerendę w zasobie Archiwum Historycznego są proszone o złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Muzeum z podaniem tematu, celu i zakresu badań. Studenci i pracownicy naukowi powinni przedłożyć także zaświadczenie z uczelni lub instytucji, którą reprezentują.

Wnioski prosimy wysyłać na adres: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka lub e-mail: podziemne@muzeum.wieliczka.pl

Po otrzymaniu zgody Dyrekcji Muzeum na kwerendę, celem przygotowania wytypowanych materiałów do korzystania w czytelni, prosimy o wcześniejsze poinformowanie o planowanym przybyciu telefonicznie: 12 289 16 34 lub drogą e-mailową: biblioteka@muzeum.wieliczka.pl

Pomoce archiwalne- drukowane katalogi zbiorów

K. Dziwik, Katalog dokumentów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1492-1777, Wieliczka 1979
K. Dziwik, Katalog rękopisów Muzeum Żup Krakowskich z lat 1518-1971, Wieliczka 1988
M. Marynowski, L. Rzepka, Inwentarz Akt Salinarnych Wieliczki i Bochni z lat 1772-1918 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Wieliczka 2004

BIBLIOTEKA

Biblioteka liczy ponad 17000 woluminów, w skład których wchodzą książki czasopisma i multimedia. Ma ona charakter naukowy, a jej profil jest związany z charakterem Muzeum. Księgozbiór tworzą publikacje związane m. in. z górnictwem, geologią, muzealnictwem, konserwacją, archeologią, historią, historią sztuki i etnografią. Wśród nich szczególnie cenne to zbiór starodruków (ponad 80 sztuk). Najstarszy z nich to „Kosmografia” Sebastiana Münstera z 1564 r. Istotną częścią zasobu jest księgozbiór przejęty po Bibliotece Salinarnej, działającej przy Żupie Solnej w XIX i na pocz. XX w., liczący ok. 2000 woluminów często unikalnych tytułów.

Kontakt

Marta Ajkowska-Mazur
P.O. kierownika Działu Archiwum i Biblioteki
12 289 16 34
m.ajkowska@muzeum.wieliczka.pl