dawne prace

żupnik

Żupnik – osoba sprawująca najwyższą władzę w żupach. W zakresie sądownictwa i odpowiedzialności prawnej podlegał on bezpośrednio królowi, ale związany był również z urzędami podkomorzego krakowskiego i podskarbiego. Żupnicy zajmowali się nie tylko samym zarządzaniem żupą, lecz także jej agendami finansowymi i zbytem soli.

żupnik Sebastian Lubomirski

żupnik Sebastian Lubomirski

Zainteresowani byli oni osiąganiem maksymalnych dochodów z przedsiębiorstwa. Statut ustalał stosunkowo dokładnie prawa i obowiązki żupników, które różniły się zależnie od formy prawnej zawiadywania żupami. W przypadku monarszej administracji salin, sprawowanej za pośrednictwem żupnika-zarządcy, postanowienia te mogły być uchylane przez króla, natomiast przy wydzierżawianiu żup warunki zawarte w kontrakcie musiały być bezwzględnie przestrzegane przez obydwie strony. Żupnik odpowiadał za całość gospodarki przedsiębiorstwa, poczynając od zaopatrzenia w potrzebne materiały (łój, kliny żelazne, drewno, liny, powrozy i inne) po świadczenie na zewnątrz zobowiązań ciążących na żupach, jak wydawanie soli darmowej lub po zniżonej cenie uprawnionym do tego osobom i instytucjom, płacenie czynszów pieniężnych z soli itp. Ordynacja nie określa dokładnie wynagrodzenia żupników-dzierżawców, ale wydaje się, że stanowiły je – podobnie jak dochód skarbu królewskiego w razie zarządzania salinami przez administratora – przychody ze sprzedaży soli, będące różnicą między kosztami jej produkcji a ceną zbytu. Żupnikowi podlegali dwaj podżupkowie.

This entry was posted in dawne prace, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F