Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

-pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,

-są pozyskiwane w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i emailowych (podstawowe źródło) prowadzonych od kilkunastu lat,

-dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,

-przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,

-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

-niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

-niezbędne do zadań związanych z zatrudnieniem i ubezpieczeniem społecznym pracowników,

-niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy do oceny zdolności pracownika do pracy,

-niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO- w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego informujemy Państwa, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka

  1. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenie kampanii reklamowej swojej działalności i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne.
  4. Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy.
  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

-żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych

-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych

-żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych

-żądania od Administratora ograniczeniu przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

-przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

-wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

-kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl

-kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka

  1. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

 

F