Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które służą:

 

 1. Realizacji postanowień umowy o pracę
 2. Realizacji postanowień umowy cywilnoprawnej
 3. Realizacji praw majątkowych po zmarłym pracowniku
 4. Realizacji procesu rekrutacji
 5. Wykonaniu postanowień umowy o świadczenie usług z podwykonawcą zależnym
 6. Realizacji postanowień umowy z kontrahentem
 7. Realizacji  żądania władzy publicznej (egzekucja, zajęcia, itp.)
 8. Przetwarzaniu danych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (wynikające z przepisów prawa)
 9. Profilaktyce zdrowotnej lub medycyny pracy do oceny zdolności pracownika do pracy
 10. Przetwarzaniu za zgodą osoby której te dane dotyczą
 11. Przetwarzaniu danych pochodzących ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu
 12. Przetwarzaniu danych pozyskiwanych w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i emailowych
 13. Przetwarzaniu niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 14. Przetwarzaniu  niezbędnemu w celu dochodzenia praw przed sądem

 

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO- w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego informujemy Państwa, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka

 

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenie kampanii reklamowej swojej działalności i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne.

Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

-żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych

-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych

-żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych

-żądania od Administratora ograniczeniu przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

-przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

 

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

-kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl

-kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka

 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

F