aktualności

Muzeum w ICOM

Muzeum intensywnie rozwija międzynarodową działalność. Właśnie stało się członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów ( ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS).

Przynależność do tych organizacji posłuży organizowaniu wspólnych międzynarodowych projektów i wymianie wzajemnych doświadczeń.

Międzynarodowa Rada Muzeów ( International Council of Museums, ICOM) – międzypaństwowa, pozarządowa organizacja muzeów, utworzona w roku 1946 przy wsparciu UNESCO w celu reprezentacji interesów muzeów. ICOM składa się z 118 komitetów narodowych i 30 międzynarodowych komitetów specjalistycznych. Siedzibą sekretariatu generalnego jest Paryż. ICOM posiada około 35 tysięcy członków.

Siedzibą Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie a obowiązki Przewodniczącej Polskiego Komitetu Narodowego pełni prof. Dorota Folga-Januszewska (od 2012 roku).

Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (International Council on Monuments and Sites, w skrócie ICOMOS) – pozarządowa ekspercka organizacja międzynarodowa utworzona w Warszawie w 1965 z siedzibą zarządu w Paryżu. Doradza UNESCO m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa. W ramach ICOMOS działają komitety narodowe w poszczególnych krajach – w  Polsce działa Polski Komitet Narodowy ICOMOS – oraz komitety specjalistyczne, np. komitet ds. podwodnego dziedzictwa kulturowego czy komitet ds. zarządzania dziedzictwem archeologicznym.

Stowarzyszenie Muzealników Polskich (SMP) – organizacja skupiająca muzealników. Jego celem jest podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowym, wydawniczym, popularyzatorskim i organizacyjnym na rzecz ochrony dóbr kultury zgromadzonych w muzeach a także reprezentowanie i obrona interesów zawodowych polskich muzealników.

 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F