aktualności

Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych

Konferencja obędzie się w dniach 19-22 listopada 2018 pod hasłem Spotkajmy się i wymieńmy doświadczeniami! Organizatorzy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Kopalnia Soli „Wieliczka” i Kopalnia Soli Bochnia zapraszają na nią osoby, którym bliska jest tematyka podziemnych muzeów i tras turystycznych.

Podczas konferencji specjaliści z całego świata będą mieli okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów oraz do poznania ludzi zaangażowanych w ochronę i udostępnianie dziedzictwa górniczego na całym świecie – właścicieli, zarządców, managerów i pracowników historycznych ośrodków górniczych. Obecni również będą naukowcy z uczelni górniczych oraz instytutów badawczych, specjaliści z instytucji, organizacji i stowarzyszeń, związanych z funkcjonowaniem podziemnych górniczych tras turystycznych i muzeów. Postawione zostaną również pytania odnośnie wyzwań przed którymi stają historyczne obiekty górnicze, poszukiwane będą na nie odpowiedzi oraz podjęta będzie próba skonsolidowania środowiska podziemnych muzeów górniczych, w celu nadania im odpowiedniej rangi w wielkiej ogólnoświatowej rodzinie muzealnej.

Szczegółowe zestawienie proponowanej tematyki referatów przedstawione jest na konferencyjnej stronie:

→ www.pl.icmum.pl

2018 jest rokiem szczególnym w dziejach polskiego górnictwa solnego ze względu na kilka istotnych rocznic, związanych z historią Żup Krakowskich, czyli dawnego przedsiębiorstwa królewskiego obejmującego kopalnie soli, warzelnie oraz całą infrastrukturę związaną z wydobyciem i przetwórstwem soli w Wieliczce i Bochni. W 2018 roku będziemy obchodzić Jubileusz 40-lecia (1978) wpisania kopalni soli w Wieliczce na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i 5-lecia rozszerzenia wpisu UNESCO o Kopalnię w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce – siedzibę zarządu kopalń od XIII wieku do 1945 roku, Jubileusz 650-lecia od spisania Statutu Żup Krakowskich (1368 r.), Jubileusz 500-lecia od powstania Krótkiego a dokładnego opisu zarządzania i stosunków w żupach wielicko-bocheńskich w 1518 roku wpisanego w 2014 r. na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Należy podkreślić, że Polska jest jednym z liderów w dziedzinie ochrony podziemnego dziedzictwa. Już w 1928 roku, rozporządzeniem prezydenckim, przewidziano że „kopalnie przedhistoryczne (krzemienia, soli, bursztynu, miedzi, żelaza i barwników mineralnych)” mogą być uznane za zabytki.

Dodać należy, że obchody powyższych jubileuszy wpisują się także w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Celem konferencji jest zapoznanie międzynarodowego środowiska muzealników z Żupami Krakowskimi oraz prezentacja dorobku i specyfiki pokrewnych zabytkowych kopalń soli, węgla kamiennego, rud metali, złota, ropy naftowej i gazu, surowców skalnych i siarki z całego świata. Spróbujemy zidentyfikować problemy całego, międzynarodowego środowiska muzeów górniczych. Będziemy stawiać pytania odnośnie wyzwań przed którymi stają historyczne obiekty górnicze, szukać na nie odpowiedzi oraz konsolidować środowisko podziemnych muzeów górniczych w celu nadania im odpowiedniej rangi w wielkiej ogólnoświatowej rodzinie muzealnej.

W Komitecie Honorowym, którego Przewodniczącym jest Prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zasiądą: Prof. dr hab. Jacek Purchla – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszej polskiej uczelni, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, a także przedstawiciele ICOM i innych międzynarodowych stowarzyszeń.
Planowany jest udział ok. 200 uczestników oraz wygłoszenie ok. 40 referatów, a także panele posterowe, prezentujące muzea górnicze i skanseny podziemne, reprezentowane na konferencji. Językiem konferencji będzie j. angielski, j. polski, j. niemiecki i j. hiszpański. Przed konferencją planowane jest wydanie książki, zawierającej abstrakty referatów, a po konferencji ukaże się monografia, zawierająca pełne artykuły.

Obrady konferencji obejmą 6 sesji tematycznych:
Sesja I: historyczno-jubileuszowa:
– uroczyste otwarcie konferencji
– wykłady rocznicowe związane z jubileuszami i historią warzelnictwa i górnictwa solnego w Żupach Krakowskich (referaty przygotowane przez Muzeum)
Sesja II: Zabezpieczanie, ochrona konserwatorska, rewitalizacja i problemy badawcze wyrobisk podziemnych.
Sesja III: Aspekty prawne, finansowe i organizacyjne funkcjonowania podziemnych muzeów górniczych w ujęciu międzynarodowym.
Sesja IV: Organizacja turystyki w muzeach podziemnych – autentyzm czy kreacja?
Sesja V: Rola edukacyjna i funkcjonowanie muzeów górniczych w lokalnych społecznościach
Sesja VI: Aspekty etyczne i dobre praktyki służące zachowaniu balansu pomiędzy ochroną, udostępnianiem, edukacją i zarabianiem na podziemnych trasach turystycznych.

 

Kontakt: Monika Dziobek-Motyka, Director Representative for International Cooperation
ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka, m.dziobek@muzeum.wieliczka,pl, Tel. +48 601 366 195

 

PDF Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych

PDF Komitet Honorowy Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych

 

 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka jest beneficjentem Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2021, przyjętego przez polski rząd. W ramach tego programu Muzeum otrzymało dofinansowanie na organizację konferencji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

This entry was posted in aktualności, wykłady. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F