Działy
Działy

Dział Archeologiczny

dawne warzenie soli

dawne warzenie soli

Dział Archeologiczny prowadzi badania i gromadzi relikty dawnych kultur, ludności zamieszkującej tereny obecnej Wieliczki i jej okolic, a także prace poszukiwawcze i wykopaliskowe w dziedzinie prehistorycznego warzelnictwa solnego. Rezultaty tych badań opracowuje i publikuje w wydawnictwach naukowych i popularnonaukowych.

Prace badawcze:

  • Wieliczka stan 10 – osada wielokulturowa – poszukiwania szybu Goryszowskiego. Prace wykopaliskowe stanowiły kontynuacją badań rozpoczętych w roku 2011. W sezonie wykopaliskowym 2012 natrafiono na występowanie konstrukcji drewnianych, beczek – ćwiertni oraz zabytków ruchomych które datować można na okresy średniowiecza i nowożytności.
  • Wieliczka st. 112 w osada wielokulturowa z epok neolitu i brązu. Prace wykopaliskowe prowadzone były na terenie północno-zachodniej części stanowiska. Podczas badań natrafiono na ogromne ilości obiektów archeologicznych jak i zabytków ruchomych które wiązać można z Kulturą Ceramiki Wstęgowej Rytej, Kulturą Malicką, Kulturą Pucharów Lejowatych oraz Kulturą Łużycką.
  • Zakrzów stan. 8. – osada wielokulturowa – kontynuacja prac badawczych z roku 2011. Natrafiono na obiekty i nawarstwienia pradziejowe, które łączyć można z osadnictwem z okresu neolitu i kulturami Ceramiki Wstęgowej Rytej i Lendzielską. Natrafiono również na fragmenty ceramiki, które wskazują na obecność na terenie stanowiska osadnictwa z okresu wpływów rzymskich.
  • W ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym mgr Szymon Pawlikowski brał również udział w pracach archeologiczno-poszukiwawczych prowadzonych na terenie Puszczy Niepołomickiej (gm. Kłaj) mających na celu odnalezienie i wydobycie szczątków Polskiego Samolotu Myśliwskiego PZL p11c zestrzelonego podczas walk powietrznych w 1939 roku. Podczas badań prowadzonych wiosną 2012 roku natrafiono na liczne fragmenty samolotu oraz odnaleziono i udokumentowano miejsce jego katastrofy.

 

F