aktualności

Działalność Muzeum w opinii Rady

W Zamku Żupnym w Wieliczce 24 stycznia 2014 roku miało miejsce posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich – organu opiniodawczego i doradczego Dyrektora Muzeum. Zgodnie z ustawą o muzeach Rada, powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez tę instytucję kultury powinności wobec zbiorów i społeczeństwa.

Członkami Rady są przede wszystkim naukowcy, którzy reprezentują dyscypliny, jakie składają się na działalność naukowo-badawczą Muzeum oraz dyrektorzy innych placówek muzealnych i kulturalnych, a także osoby z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Głównym celem obrad było wnikliwe przedstawienie Radzie przez dyrektora Muzeum prof. Antoniego Jodłowskiego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Muzeum w 2013 r., jak również zapoznanie z planowanymi zadaniami w roku bieżącym. W swym wystąpieniu Dyrektor Muzeum zaznaczył, że w minionym roku zrealizowano wszystkie planowane zadania merytoryczne, obejmujące 12 wystaw czasowych, 7 imprez muzealno-plenerowych, wydawnictwa, koncerty, konkursy, lekcje oraz warsztaty muzealne. Wśród najważniejszych osiągnięć Muzeum w roku ubiegłym należy przede wszystkim wymienić: wpis Zamku Żupnego na Światową Listę Zabytków UNESCO, a także ukończenie remontu komór Aleksandrowice (z udziałem środków UE), przeprowadzenie międzynarodowego konkursu „Sól na świecie w fotografii”, zwieńczonego wystawą nagrodzonych prac oraz utworzenie nowej strony internetowej z interaktywnym planem zamku i kopalni.

Równie pozytywnie i z pełną aprobatą zostały przyjęte ujęte w planie propozycje działalności merytorycznej i finansowej muzeum na rok 2014. Zaplanowany program, obejmuje m.in. zorganizowanie konferencji, spotkań naukowych, 5 wystaw czasowych, 8 dużych imprez (m.in. VIII Summer Music Festival, XVI Międzynarodowy Plener Malarski Artystów Niepełnosprawnych, „Święto Soli”, „Europejskie Dni Dziedzictwa”), koncerty programowe i okolicznościowe, wydawnictwa naukowe oraz albumowe. Działalność edukacyjna, oprócz dotychczasowych warsztatów i lekcji, zostanie rozszerzona o nowy projekt edukacyjny – „Solna Akademia Dziecięca”, skierowany do najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

Istotnym i stosunkowo trudnym zadaniem inwestycyjnym jest ukończenie prac związanych z otwarciem nowej kaplicy pw. Bł Jana Pawła II. Zwrócono uwagę także na. bogaty program prac naukowo-badawczych i konserwatorskich przewidywany na rok 2014, obejmujący zarówno badania terenowe, jak i studia analityczne zagadnień górniczych, geologicznych, historycznych oraz archeologicznych, związanych z problematyka solną.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem dwóch uchwał, w których wysoko oceniono wielopłaszczyznowe i nowoczesne działania Muzeum Żup Krakowskich, które obejmują wiele obszarów działalności muzeum państwowego, w obszarze jego zadań statutowych, odpowiadając swą ofertą zapotrzebowaniu nie tylko miejscowego środowiska.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F